Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Pošaljite upit

  
  

Opći uvjeti poslovanja

1. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA

 • 1.1. Predmet. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se poslovni i ugovorni odnosi između društva Kliše-Kop d.o.o., Obrtnička 24, 10431 Sveta Nedelja, OIB: 91208721053 (u daljnjem tekstu: Kliše-Kop), kao pružatelja usluga/isporučitelja proizvoda, s jedne strane, i naručitelja usluga/proizvoda, s druge strane (u daljnjem tekstu: naručitelj).
 • 1.2. Primjena Općih uvjeta i odnos prema posebnim pogodbama. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve poslovne i ugovorne odnose između Kliše-Kopa i naručitelja kojima je predmet isporuka proizvoda i/ili usluga Kliše-Kopa i dopunjuju posebne pogodbe utvrđene između ugovornih strana. U slučaju odstupanja određene odredbe ovih Općih uvjeta i neke posebne pogodbe utvrđene između ugovornih strana u pisanom obliku, primjenjuje se odnosna posebna pogodba. Usmene pogodbe koje su u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta nisu važeće ukoliko ih Kliše-Kop nije potvrdio u pisanom obliku.
 • 1.3. Primjena na buduće ugovore. Nakon ugovaranja prvog posla s Kliše-Kopom na koji se primjenjuju ovi Opći uvjeti odnosno na koje se poziva ugovor ili ponuda Kliše-Kopa, ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na svaki budući posao odnosno ugovorni odnos između Kliše-Kopa i naručitelja, također i u slučaju ako njihova primjena nije ponovo izričito ugovorena odnosno ako se narednim ponudama ili potvrdama narudžbi Kliše-Kop nije izričito pozvao na ove Opće uvjete.
 • 1.4. Isključenje primjene Općih uvjeta naručitelja. Opći uvjeti poslovanja ili drugi opći ili posebni uvjeti naručitelja nisu sastavni dio poslovnog ni ugovornog odnosa između Kliše-Kopa i naručitelja, te se ne primjenjuju na njihov odnos. To vrijedi i onda ako se nalaze na poslovnom pismu, narudžbenici ili sličnom dokumentu naručitelja ili na koje se takav dokument poziva, kojim naručitelj naručuje proizvode ili usluge Kliše-Kopa ili potvrđuje ponudu Kliše-Kopa.
 • 1.5. Zasnivanje ugovornog odnosa. Ugovorni odnos između Kliše-Kopa i naručitelja zasniva se na jedan od sljedećih načina (i) sklapanjem pisanog ugovora, ili (ii) prihvatom ponude Kliše-Kopa od strane naručitelja unutar roka važenja ponude, ili (iii) potvrdom narudžbe naručitelja od strane Kliše-Kopa.

2. PONUDA I NARUDŽBA

 • 2.1. Ponuda na upit. Na temelju upita naručitelja Kliše-Kop će dostaviti ponudu za traženu uslugu/proizvod.
 • 2.2. Prihvat ponude. Narudžba ponuđene usluge i/ili proizvoda prema uvjetima ponude Kliše-Kopa sukladno ponudi iz točke 2.1. ovih Općih uvjeta i unutar roka važenja ponude, smatra se prihvatom ponude od strane naručitelja. Ukoliko ponuda predviđa buduće sukcesivne narudžbe kao i u slučaju ponude za višekratnu isporuku proizvoda i usluga unutar nekog perioda, potrebni su prihvat ponude i pojedinačne narudžbe u skladu s ponudom za svaku sukcesivnu narudžbu odnosno višekratnu isporuku.
  Ponuda mora biti prihvaćena u pisanom obliku. Uvjet pisanog oblika je ispunjen ukoliko je prihvat ponude odnosno narudžba dostavljena elektroničkom poštom.
 • 2.3. Odstupanja narudžbe od ponude. Ako prihvat ponude odnosno narudžba odstupa u bilo kojoj točki ili parametru od ponude Kliše-Kopa, takav prihvat ponude odnosno narudžba smatra se ponudom naručitelja koja će biti obvezujuća za Kliše-Kop samo pod uvjetom izričite pisane potvrde od strane Kliše-Kopa.
 • 2.4. Rok važenja ponude. Ukoliko u ponudi nije izričito navedeno drugačije, ponuda Kliše-Kopa je obvezujuća u periodu od 14 dana od dana izdavanja/odašiljanja ponude. Prihvat ponude odnosno narudžba koju Kliše-Kop zaprimi nakon isteka navedenog roka, obvezuje Kliše-Kop samo ukoliko Kliše-Kop izričito potvrdi takvu narudžbu. Ako je u ponudi izričito navedeno da uvjeti iz ponude vrijede u određenom vremenskom periodu, prihvatom ponude nastaje ugovorni odnos pod uvjetima navedenima u ponudi, na određeno vrijeme određeno u toj ponudi.
 • 2.5. Otkazivanje narudžbe. Naručitelj može otkazati narudžbu tj. raskinuti ugovor sve dok Kliše-Kop nije završio naručenu uslugu odnosno proizvodnju, ali je u tom slučaju naručitelj dužan isplatiti Kliše-Kopu ugovorenu naknadu, umanjenu samo za iznos onih troškova koje Kliše-Kop nije imao, a koje bi inače imao da ugovor nije raskinut.

3. CIJENE I NAKNADE

 • 3.1. Obvezujuće cijene. Cijene odnosno naknade navedene u ponudi vrijede pod uvjetom da naknadna specifikacija narudžbe, koju će dostaviti naručitelj, nema odstupanja u odnosu na ponudu. U slučaju da specifikacije narudžbe odstupaju u odnosu na ponudu Kliše-Kopa, Kliše-Kop je ovlašten izvršiti jednostrano povećanje cijene odnosno naknade navedene u ponudi, sukladno utjecaju odstupanja u odnosu na cijenu odnosno naknadu iz ponude, u kojem slučaju se tako izrađena ponuda ima smatrati novom ponudom u smislu točke 2.1. ovih Općih uvjeta i prvotna ponuda više ne obvezuje Kliše-Kop.
 • 3.2. Porez. Cijene i naknade navedene u ponudi ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Kliše-Kop kao obveznik PDV-a prilikom izdavanja računa na temelju ponude, na cijenu odnosno naknadu navedenu u ponudi obračunava PDV i izdaje naručitelju račun za pružene usluge i/ili isporučene proizvode, kojim računom su obuhvaćene cijena odnosno naknada iz ponude i obračunati PDV na tu cijenu, i taj račun je naručitelj dužan podmiriti u cijelosti.
 • 3.3. Troškovi koji nisu uključeni u cijenu odnosno naknadu. Ukoliko nije izričito ugovoreno drugačije, sve cijene odnosno naknade navedene u ponudi vrijede za isporuke na bazi isporuke u proizvodni pogon/skladište Kliše-Kopa u Svetoj Nedelji. Cijena odnosno naknada navedena u ponudi stoga ne uključuje prijevoz, dostavu, osiguranje, carine, i druge troškove otpreme. Troškovi dostave, prijevoza, otpreme ili drugi troškovi zaračunavaju se zasebno, ukoliko je s naručiteljem ugovorena usluga dostave, prijevoza, otpreme, odnosno, ukoliko su s naručiteljem ugovoreni drugi troškovi i usluge.
 • 3.4. Pakiranje uključeno u cijenu odnosno naknadu. Ukoliko nije izričito određen način pakiranja, cijene odnosno naknade navedene u ponudi obuhvaćaju samo obično pakiranje u skladu s poslovnom praksom Kliše-Kopa. Ukoliko naručitelj želi poseban način pakiranja, troškovi takvog pakiranja se obračunavaju zasebno prema ugovorenim uvjetima i cijenama koje Kliše-Kop određuje za takve usluge.
 • 3.5. Povećanje cijene odnosno naknade. Ako nakon izdavanja/slanja ponude Kliše-Kopa ali prije početka proizvodnje dođe do povećanja cijena materijala koji se koriste za proizvodnju, pakiranje i isporuku naručenog proizvoda, povećanja cijena energije, kao i povećanja cijena personala Kliše-Kopa iz razloga na koji Kliše-Kop nije mogao utjecati (npr. izmjene nekog kolektivnog ugovora čija je primjena proširena na Kliše-Kop ili izmjena zakona), i to za više od +2%, Kliše-Kop je ovlašten jednostrano odgovarajuće uskladiti i promijeniti ugovorenu cijenu odnosno naknadu u skladu s prethodno navedenim promjenama, a naručitelj se obvezuje takvu cijenu odnosno naknadu platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.
 • 3.6. Dodatni troškovi. U slučaju produženja roka isporuke iz razloga za koje odgovara naručitelj, Kliše-Kop ima pravo obračunati naručitelju time uzrokovane dodatne troškove, a naručitelj se obvezuje tako obračunate troškove platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.
 • 3.7. Naknadne promjene narudžbe i materijala potrebnih za izvršenje posla. U slučaju naknadnih promjena narudžbe, odnosno materijala potrebnih za tisak i za izvršenje posla (npr. zbog korekcija grafičke pripreme, korekcije tekstova na PDF-ovima od strane naručitelja, itd.), uključujući osobito promjene koje imaju za posljedicu zaustavljanje odnosno mirovanje strojeva i proizvodnje odnosno zastoj u izvršenju posla kod Kliše-Kopa, Kliše-Kop ima pravo na naknadu time uzrokovanih dodatnih troškova od naručitelja, a naručitelj se obvezuje takve obračunate troškove platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.
 • 3.8. Varijabilni dio cijene odnosno naknade. Ako je u ponudi Kliše-Kopa cijena odnosno naknada određena primjerice uz određene fiksne i varijabilne parametre ovisne o potrošnji materijala i sl., konačan obračun i račun koji će na temelju takve ponude Kliše-Kop izdati naručitelju, može odstupati od obračuna koji je dan kao primjer u ponudi odnosno narudžbi, a naručitelj se obvezuje takvu obračunatu cijenu odnosno naknadu platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

4. UVJETI PLAĆANJA

 • 4.1. Dospijeće računa. Kliše-Kop izdaje račune u pravilu s danom isporuke. Ukoliko nije drugačije ugovoreno odnosno navedeno u ponudi, Naručitelj je dužan podmiriti račun u roku od 30 dana od dana izdavanja računa, bez odbitaka bilo kakvih troškova doznake i sl., pod uvjetom da je zaprimio valjani račun. Računi se plaćaju isključivo doznakom na bankovni račun Kliše-Kopa naznačen u računu, te se smatraju podmireni s danom kada kreditnoj instituciji kod koje se vodi račun Kliše-Kopa stigne novčana doznaka u korist Kliše-Kopa.
 • 4.2. Predujam i kašnjenje s uplatom predujma. Kada je u ponudi Kliše-Kopa, odnosno u ugovoru, isporuka uvjetovana plaćanjem predujma dijela ili cjelokupnog iznosa cijene, Kliše-Kop nije dužan započeti s izvršenjem ugovora odnosno narudžbe prije nego što naručitelj izvrši uplatu tog predujma, te se ugovoreni rokovi isporuke odgovarajuće pomiču, odnosno (ako su određeni u danima), računaju od dana uplate predujma. Ako je određen krajnji rok za uplatu predujma i u tom roku naručitelj ne uplati predujam, kao i u slučaju ako rok uplate predujma nije određen u ponudi odnosno ugovoru, ali naručitelj ne uplati predujam niti u roku od sedam dana od dana prihvata ponude, Kliše-Kop je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor. U slučaju da Kliše-Kop nije raskinuo ugovor zbog kašnjenja naručitelja s uplatom predujma sukladno odredbama prethodne rečenice, Kliše-Kop nije vezan rokom isporuke koji je naveden u ponudi, te će po zaprimljenoj uplati predujma obavijestiti naručitelja o predvidivom mogućem roku isporuke.
 • 4.3. Ugovorni instrumenti osiguranja. Ukoliko je u ponudi odnosno ugovoru određeno plaćanje u određenom roku od isporuke odnosno izdavanja ili dostave računa, a ugovor odnosno ponuda predviđa određene instrumente osiguranja plaćanja koje izdaje naručitelj, Kliše-Kop nije dužan započeti s izvršenjem ugovora prije nego što naručitelj dostavi odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja, te se rokovi isporuke odgovarajuće pomiču odnosno (ako su određeni u danima) računaju od dana ispunjenja uvjeta dostave odnosno zasnivanja ugovorenog instrumenta osiguranja plaćanja. Ako je ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja bez naznake iznosa, ono mora biti izdano tako da su njime pokrivena ukupna vrijednost narudžbe uvećana za PDV, te kamate i troškovi koji Kliše-Kopu mogu nastati zbog neispunjenja obveza naručitelja. Ako je određen krajnji rok za dostavu odnosno zasnivanje instrumenata osiguranja plaćanja i naručitelj u tom roku ne dostavi ili zasnuje navedene instrumente osiguranja, kao i u slučaju ako rok nije određen, ali naručitelj ne dostavi odnosno ne zasnuje ugovoreni instrument osiguranja plaćanja niti u roku od sedam dana od dana prihvata ponude odnosno sklapanja ugovora, Kliše-Kop je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor. U slučaju da Kliše-Kop nije raskinuo ugovor zbog kašnjenja naručitelja s dostavom i zasnivanjem instrumenata osiguranja sukladno odredbama prethodne rečenice, Kliše-Kop nije vezan rokom isporuke koji je naveden u ponudi, te će po dostavi odnosno zasnivanju instrumenta osiguranja plaćanja obavijestiti naručitelja o predvidivom mogućem roku isporuke.
 • 4.4. Kašnjenje s plaćanjem. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Kliše-Kop ima pravo obračunati naručitelju zatezne kamate po stopi propisanoj zakonom. U slučaju kašnjenja naručitelja s plaćanjem, Kliše-Kop po svom izboru ima pravo odbiti izvršenje daljnjih pojedinačnih narudžbi i/ili pravo uskratiti odnosno zadržati isporuku već pripremljenih proizvoda sve do podmirenja otvorenih dospjelih obveza naručitelja ili uvjetovati izvršenje novih narudžbi i/ili isporuku pripremljenih proizvoda davanjem odgovarajućih instrumenata osiguranja plaćanja od strane naručitelja prema zahtjevu Kliše-Kopa. Kliše-Kop je u slučaju kašnjenja naručitelja s plaćanjem također ovlašten zadržati u svom posjedu druge stvari naručitelja koje se mogu izložiti prodaji, te se uz prethodno upozorenje naručitelju o namjeri prodaje zadržanih stvari može naplatiti iz njihove vrijednosti na isti način kao založni vjerovnik. Tijekom razdoblja zadržanja proizvoda pripremljenih za naručitelja ili drugih zadržanih stvari naručitelja, naručitelj je dužan snositi troškove skladištenja.
 • 4.5. Pogoršanje materijalnih prilika naručitelja. Značajnim pogoršanjem materijalnih prilika naručitelja smatrat će se osobito, ali ne isključivo, (a) nastup nelikvidnosti, pri čemu se pod nelikvidnošću smatra nemogućnost naručitelja u određenom vremenskom razdoblju ispuniti novčane obveze koje dospijevaju u tom razdoblju, osobito ako naručitelj više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza čiji iznos prelazi 20% od iznosa naručiteljevih kratkoročnih obveza u protekloj godini, ili ako više od 30 dana kasni s isplatom plaća i pripadajućih poreza i doprinosa, (b) blokada računa koja traje više od tjedan dana, (c) podnošenje zahtjeva za pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka nad naručiteljem, (d) pokretanje ovršnog postupka na dijelovima imovine naručitelja koji su bitni za obavljanje poslovne djelatnosti.
 • 4.6. Ako se nakon sklapanja ugovora materijalne prilike naručitelja pogoršaju u toj mjeri da je neizvjesno hoće li moći ispuniti obveze plaćanja predujma ili plaćanja cijene, ili ako ta neizvjesnost proizlazi iz drugih ozbiljnih razloga,  može zahtijevati plaćanje predujma u visini dijela ili cijelog iznosa vrijednosti narudžbe te odgoditi ispunjenje svoje obveze dok naručitelj ne uplati traženi iznos ili dok ne da odgovarajuće osiguranje prema zahtjevu Kliše-Kopa, a isto vrijedi i kada su materijalne prilike naručitelja bile u istoj mjeri teške još prije sklapanja ugovora, ako Kliše-Kop to nije znao niti mogao znati. U slučaju iz prethodne rečenice, ako postoje već izdani računi koji još nisu dospjeli, Kliše-Kop je također ovlašten zahtijevati njihovo trenutno plaćanje i prije ugovorenog dospijeća računa. Kliše-Kop može raskinuti ugovor ako naručitelj, u slučajevima iz točke 4.6. ovih Općih uvjeta, u primjerenom roku određenom od strane Kliše-Kopa ne plati zatraženi predujam ili ne dostavi odnosno ne zasnuje u korist Kliše-Kopa odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja prema zahtjevu Kliše-Kopa.
 • 4.7. Pravila uračunavanja. Uplatama naručitelja namiruju se („zatvaraju“) obveze naručitelja redom kako je koja dospjela za ispunjenje. Kada naručitelj pored glavnice duguje i kamate i troškove, najprije će se namirivati troškovi, zatim kamate, te potom glavnica. Izjave naručitelja kojima prilikom ispunjenja (plaćanja) određuje redoslijed namirenja tj. uračunavanja nisu mjerodavne i obvezujuće, osim ako Kliše-Kop prihvati naručiteljevu izjavu u pogledu uračunavanja. Eventualni prihvat pojedine ili više izjava naručitelja koje je dao prilikom ispunjenja u pogledu redoslijeda namirenja tj. uračunavanja, ne obvezuju Kliše-Kop u pogledu pravila o uračunavanju kod ispunjenja daljnjih obveza naručitelja.
 • 4.8. Reklamacije računa. Eventualne reklamacije na račun naručitelj je dužan dostaviti Kliše-Kopu pisanim putem uz detaljno obrazloženje reklamacije, u roku od 8 dana od dana izdavanja računa. Istekom navedenog roka, račun se smatra ispravnim i priznatim, te se naknadne reklamacije na izdani račun neće priznavati. U slučaju reklamacije naručitelja na račun, naručitelj nije ovlašten uskratiti plaćanje cijelog računa niti ostalih računa koje je izdao Kliše-Kop, već isključivo računa ili dijela računa koji je reklamiran, do odgovora Kliše-Kopa na njegovu reklamaciju računa, odnosno do konačnog rješavanja reklamacije.

5. ISPORUKA

 • 5.1. Određivanje roka isporuke. Rok isporuke određuje se u ponudi ili narudžbi u skladu s ponudom, ili pisanim ugovorom, a počinje teći, ako nije drugačije ugovoreno, od dana kada je Kliše-Kop zaprimio izjavu o prihvatu ponude odnosno narudžbu izdanu temeljem ponude ili od dana potpisa zasebnog ugovora, pod uvjetom da je do tog dana Kliše-Kop od naručitelja zaprimio sve materijale koji su potrebni za izvršenje posla i da su mu oni dostavljeni u ispravnom obliku/formatu. U slučaju da je Kliše-Kop sve materijale koji su potrebni za izvršenje posla u ispravnom obliku/formatu zaprimio nakon dana zaprimanja izjave o prihvatu ponude ili narudžbe, odnosno dana potpisa ugovora, rok isporuke počinje teći od dana kad su zaprimljeni svi materijali u ispravnom obliku/formatu. U slučaju kada je isporuka uvjetovana plaćanjem predujma odnosno dostavom/zasnivanjem instrumenata osiguranja plaćanja, rok isporuke počinje teći od dana prispijeća uplate predujma, odnosno od dana dostave instrumenata osiguranja/zasnivanja osiguranja plaćanja Kliše-Kopu. Dan zaprimanja prihvata ponude i narudžbe od naručitelja, dan potpisivanja ugovora, dan dostave svih materijala u ispravnom obliku/formatu, kao i dan prispijeća uplate odnosno dostave instrumenata osiguranja/zasnivanja osiguranja, ne uračunavaju se u rok isporuke, već on počinje teći prvi sljedeći radni dan. Ukoliko rok isporuke nije određen u ponudi ili narudžbi isti iznosi 4 dana a u rok isporuke se ne računaju neradni dani (subota, nedjelja i državni blagdani u Republici Hrvatskoj).
 • 5.2. Ovisnost roka isporuke o ispunjenju obveza naručitelja. Isporuka u ugovorenom roku, osobito u garantiranom terminu, ovisi o pravovremenom ispunjenju svih obveza od strane naručitelja (npr. dostava materijala za tisak u digitalnom, grafički ispravnom obliku, ispunjenje drugih obveza naručitelja prije ili za vrijeme proizvodnje, osobito davanje potrebnih informacija, plaćanje predujmova, itd.). U slučaju nedostataka dostavljenih materijala ili nepravovremenog ispunjenja obveze od strane naručitelja, Kliše-Kop ne odgovara za kašnjenje u ispunjenju svoje obveze u odnosu na ugovoreni rok isporuke, te je Kliše-Kop ovlašten jednostrano produžiti ugovoreni rok isporuke za primjereni period, a najmanje za vrijeme kašnjenja naručitelja.
 • 5.3. Naknadni, dodatni zahtjevi naručitelja. U slučaju naknadnih dodatnih zahtjeva naručitelja, osobito zahtjeva za promjenama u izvršenju narudžbe, koji su Kliše-Kopu priopćeni nakon što su stranke već ugovorile rok isporuke, Kliše-Kop je ovlašten jednostrano produžiti ugovoreni rok isporuke, prema svojoj procjeni, za primjereno razumno vrijeme.
 • 5.4. Viša sila. U slučaju nastupa nekog događaja više sile, koji onemogućuje Kliše-Kop da svoju obvezu ispuni u ugovorenom roku, ili zbog kojeg se izvršenje ugovornih obveza Kliše-Kopa ne može s pravom očekivati, Kliše-Kop će o tome obavijestiti naručitelja i ponuditi odgovarajuće dokaze (osim ako se radi o opće poznatim okolnostima i činjenicama). Nastupom više sile svi ugovoreni rokovi prestaju teći dok se smetnja ne ukloni ili ne prestane događaj više sile.
  Pod događajem više sile smatrat će se svaka radnja, događaj ili okolnost koja potpuno ili djelomično sprečava i/ili neizbježno ometa Kliše-Kop u izvršenju ugovorenih obveza, ako je ta radnja, događaj ili okolnost izvan područja utjecaja Kliše-Kopa i ako stvarno stanje kao takvo nije posljedica namjerne radnje ili nepažnje, propusta ili neuvažavanja dužne pažnje od strane Kliše-Kopa. Radnjama, događajima i okolnostima više sile smatrat će se osobito, ali ne i isključivo, (i) elementarne nepogode i izvanredne prirodne pojave kao što su poplava, potres, klizanje tla ili odron zemlje, požar, udar groma i sl., (ii) rat ili drugi oružani sukobi, zatvaranje granica, revolucija; ustanak; terorizam, (iii) štrajk, isključenje s rada ili druge industrijske akcije kod Kliše-Kopa i/ili kod njegovih dobavljača odnosno podizvođača koji imaju utjecaj na izvršenje obveza Kliše-Kopa, (iv) nacionalizacija, izvlaštenje, embargo ili druge administrativne i/ili sudske odluke koje se mogu izjednačiti po svojem učinku s izvlaštenjem, (v) mjere nadležnih državnih tijela koje zabranjuju, ograničavaju ili onemogućavaju izvršenje ugovornih obveza Kliše-Kopa (ukoliko nisu skrivljene namjerom ili grubom nepažnjom od strane Kliše-Kopa), (vi) poteškoće u nabavi/opskrbi energijom.
  Ukoliko zbog okolnosti više sile ispunjenje obveze Kliše-Kopa postane nemoguće ili ako okolnost više sile traje više od mjesec dana i takvo mirovanje rokova ima za posljedicu prekoračenje prvotno ugovorenog roka za više od mjesec dana ili je očigledno da će nastupiti takvo prekoračenje, svaka ugovorna strana ima pravo otkazati narudžbu odnosno raskinuti ugovor. Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor zbog mirovanja rokova uslijed više sile i prije isteka navedenog perioda od mjesec dana, ukoliko isporuka nakon prvotno ugovorenog roka zbog prirode posla/proizvoda za njega više nema smisla.
  U slučaju raskida Ugovora od strane Kliše-Kopa ili naručitelja zbog više sile, Kliše-Kop ima pravo na naknadu razmjernog dijela naknade (cijene) za do tada dokazano izvršene radove i naručenu opremu/materijale. Uvjet za plaćanje naknade za naručenu opremu/materijale je njihova isporuka naručitelju. Bilo kakva potraživanja naručitelja na ime naknade štete u slučaju raskida ugovora zbog okolnosti više sile su isključena.
 • 5.5. Odgovornost Kliše-Kopa za kašnjenje. U slučaju kašnjenja s isporukom iz razloga za koje je odgovoran Kliše-Kop, naručitelj može zahtijevati ispunjenje u primjerenom dodatnom roku, a raskinuti ugovor i/ili potraživati naknadu štete zbog kašnjenja tek ako Kliše-Kop niti u primjerenom dodatnom roku ne ispuni svoju obvezu. Dodatni rok mora biti primjeren prema vrsti i opsegu narudžbe.
 • 5.6. Djelomične isporuke. Kliše-Kop je ovlašten izvršiti djelomične isporuke, osim ako je posebnim sporazumom u pisanom obliku među strankama isključena djelomična isporuka proizvoda i usluga.
 • 5.7. Mjesto isporuke. Mjesto isporuke je pogon/skladište Kliše-Kopa. Dostava do mjesta naručitelja obavlja se samo ako je izričito ugovorena u kojem slučaju je Kliše-Kop ovlašten dostavu obaviti sam ili izabrati prijevoznika po svom izboru.
 • 5.8. Prelazak rizika. Rizik oštećenja i slučajne propasti stvari prelazi na naručitelja u trenutku kad Kliše-Kop stavi robu na raspolaganje naručitelju odnosno njegovom prijevozniku u skladištu/pogonu Kliše-Kopa iz točke 5.7. ovih Općih uvjeta. U slučaju dostave do mjesta naručitelja koja je posebno ugovorena na zahtjev naručitelja, rizik oštećenja i slučajne propasti stvari prelazi na naručitelja u trenutku kad je Kliše-Kop stavio na raspolaganje prijevozniku koji obavlja navedenu dostavu na skladištu/pogonu Kliše-Kopa iz točke 5.7. ovih Općih uvjeta.
 • 5.9. Kašnjenje s preuzimanjem. Naručitelj je dužan bez odgađanja preuzeti robu koja je otpremljena sukladno ugovoru ili stavljena na raspolaganje za preuzimanje u mjestu isporuke. U slučaju neispunjenja ove obveze, smatra se da je isporuka izvršena na dan odašiljanja obavijesti da je roba otpremljena odnosno obavijesti da je spremna za preuzimanje na mjestu isporuke i od tog dana rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na naručitelja. U slučaju kašnjenja naručitelja s preuzimanjem, Kliše-Kop ima pravo potraživati od naručitelja naknadu troškova skladištenja i održavanja (neovisno o tome čuva li robu na vlastitom ili u tuđem skladištu), kao i pravo zadržanja robe dok se ne podmiri račun i svi troškovi. Ako naručitelj ne preuzme robu niti u dodatnom roku po opomeni Kliše-Kopa, Kliše-Kop je ovlašten prodati robu na bilo koji prikladan način, uključujući i iz slobodne ruke i prodajom reciklažnom centru, te od takve prodaje namiriti iznos svih troškova čuvanja, održavanja i prodaje robe, a potom i iznos do tada neplaćene cijene odnosno naknade i eventualno nastale druge štete, dok će eventualni višak koji ostane nakon toga Kliše-Kop predati naručitelju. Ukoliko cijena odnosno naknada nije plaćena, a nije se mogla u cijelosti namiriti niti iz prodaje stvari opisane u prethodnoj rečenici, naručitelj je u svakom slučaju obvezan podmiriti razliku nenaplaćene cijene odnosno naknade kao i nadoknaditi sve troškove i nastalu štetu Kliše-Kopu.

6. KVALITETA I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

 • 6.1. Dostava materijala potrebnih za tisak i izvršenje posla. Naručitelj je dužan pravodobno dostaviti Kliše-Kopu materijale potrebne za tisak i izvršenje posla u grafički ispravnom, digitalnom obliku/formatu PDF ili u drugom obliku koji određuje Kliše-Kop. Navedeni materijali se Kliše-Kopu mogu dostaviti elektronskim servisima za transfer podataka ili na nosaču podataka (CD, DVD, USB stick, Hard disk), a način dostave određuje Kliše-Kop. Ukoliko to nije ugovoreno, Kliše-Kop nije dužan arhivirati, čuvati ili vratiti naručitelju dostavljene materijale za tisak ili nositelje podataka na kojima su dostavljeni.
 • 6.2. Provjera ispravnosti materijala. Ukoliko su grafička priprema odnosno materijali neispravni odnosno nisu podobni za početak procesa proizvodnje i izvršenje posla, Kliše-Kop će o tome obavijestiti naručitelja pisanim ili elektroničkim putem i naručitelju po potrebi dati potrebne savjete i sugestije radi ispravljanja grešaka, u skladu s Tehničkim uputstvima Kliše-Kopa.
 • 6.3. Izmjene na zahtjev naručitelja. Izmjene i korekcije dostavljenih materijala iz točke 6.1. ovih Općih uvjeta, koje naručitelj zahtijeva usmeno, moraju se potvrditi pisanim putem. Ako naručitelj zahtijeva izmjene elektronskom poštom, dužan je dodatno upozoriti Kliše-Kop na takav zahtjev (npr. telefonom). Kliše-Kop će izvršiti izmjene i korekcije koje zahtjeva naručitelj bez odgovornosti za njihovu ispravnost. Rok isporuke produžuje se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka grafičke pripreme, korekcije i izmjene koje je potrebno izvršiti zbog naknadnih izmjena na zahtjev naručitelja.
 • 6.4. Provjera i odobrenje finalne datoteke. Kliše-Kop će naručitelju dostaviti na provjeru i odobrenje datoteku s grafičkom pripremom adekvatno pripremljenom za tisak radi završne kontrole tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Naručitelj je dužan odobriti finalnu datoteku u primjerenom roku. Kliše-Kop može zadati primjereni rok za odobrenje, po isteku kojeg će se smatrati da je naručitelj odobrio finalni dokument. Odobrenje se smatra potvrdom ispravnosti grafičke pripreme i točnosti sadržaja te dopuštenjem za početak proizvodnje i izvršenja posla. Naručitelj može pisanim putem ovlastiti Kliše-Kop za početak proizvodnje i izvršenja posla i bez prethodnog odobrenja finalne datoteke i u tom slučaju isključena je odgovornost Kliše-Kopa za eventualne propuste i/ili nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja koji nastanu na proizvodima.
 • 6.5. Jamstvo za kvalitetu. Kliše-Kop će izvršiti svoje obveze prema pravilima struke i odgovara za kvalitetu proizvoda i usluga prema međunarodnoj normi ISO 12647 PROCESS STANDARD FLEXOGRAPHIC PRINTING.
 • 6.6. Razlike boja na zaslonu i konačnog proizvoda. Reprodukcija boja na zaslonu elektroničkih uređaja i reprodukcija boja na konačnom proizvodu može također biti različita uslijed tehnoloških ograničenja, pa je stoga isključena odgovornost Kliše-Kopa za razliku u reprodukciji boja na zaslonu i na končanom proizvodu. U svrhu postizanja što bolje kvalitete usluge i smanjenja mogućih razlika u boji na zaslonu i konačnom proizvodu Kliše-Kop može na zahtjev naručitelja dostaviti probni ispis na manjoj jedinici proizvoda – tzv. “proofprint” radi provjere kvalitete boje tiska. Kliše-Kop u svakom slučaju ne odgovara za vizualni dojam i doživljaj razlike u bojama između zaslona računala naručitelja i konačnog proizvoda.
 • 6.7. Proizvodnja na materijalima naručitelja. Kliše-Kop ne izrađuje tiskovne forme iz materijala dostavljenih odnosno nabavljenih od strane naručitelja.
 • 6.8. Obveza pregleda, prelazak rizika za greške. Naručitelj je dužan ispitati sukladnost isporučenih proizvoda s ugovorom kao i datoteke, pretproizvode ili međuproizvode koji mu se dostavljaju na korekturu i/ili odobrenje i provjeru, u primjerenom roku. Kliše-Kop može zadati primjereni rok za korekturu i/ili odobrenje i provjeru, po isteku kojeg će se smatrati da je naručitelj odobrio tisak dostavljenog dokumenta. Rizici eventualnih grešaka prelaze na naručitelja odobrenjem finalne verzije za tisak u skladu s točkom 6.4. ovih Općih uvjeta. Odobrenjem finalne verzije za tisak isključena je odgovornost Kliše-Kopa za nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja, u skladu s točkom 6.4. ovih Općih uvjeta.
 • 6.9. Vidljivi nedostaci. Naručitelj je dužan preuzete proizvode pregledati na uobičajeni način odmah po preuzimanju te o eventualnim nedostacima obavijestiti Kliše-Kop bez odgađanja pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.
 • 6.10. Skriveni nedostaci. Ako se nakon preuzimanja proizvoda pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, naručitelj se može pozvati na njega pod uvjetom da o njemu obavijesti Kliše-Kop bez odgađanja po otkrivanju takvog nedostatka, pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja. Kliše-Kop ne odgovara za nedostatke isporučenog proizvoda koji se pokažu nakon proteka 2 mjeseca od dana predaje proizvoda. Naručitelj je dužan u svakom slučaju dokazati da je nedostatak postojao u vrijeme prelaska rizika na naručitelja.
 • 6.11. Dokazivanje nedostataka. Naručitelj je dužan dostaviti Kliše-Kopu proizvode s nedostatkom. Ukoliko naručitelj više ne može vratiti Kliše-Kopu proizvode s nedostatkom, prava po osnovi nedostataka i naknada štete mogući su samo onda ako naručitelj predoči Kliše-Kopu uzorke s nedostacima i odgovarajuću dokumentaciju o nedostacima od strane ovlaštene osobe u skladu s priznatim metodama kontrole kvalitete. Naručitelj u takvom slučaju priznaje Kliše-Kopu dokumentaciju o kvaliteti koja se bazira na nekoj od priznatih metoda osiguranja kvalitete.
 • 6.12. Prava po osnovi nedostataka. Naručitelj se odriče prava na raskid ugovora zbog nedostataka isporučenih proizvoda/pruženih usluga. U slučaju opravdane reklamacije Kliše-Kop će po vlastitom izboru otkloniti nedostatak ili isporučiti zamjenske (dodatne) proizvode bez nedostatka. Ako otklanjanje nedostataka ili isporuka zamjenskih proizvoda više nije moguća ili se ne može izvršiti u razumnom roku ili je povezana sa znatnim troškovima, naručitelj ima pravo na smanjenje cijene. Ukoliko se Kliše-Kop i naručitelj ne mogu usuglasiti o postojanju nedostatka tj. opravdanosti reklamacije i/ili o smanjenju cijene, za rješavanje spora nadležan je sud iz točke 12.2. ovih Općih uvjeta. Reklamacija nekog nedostatka ne daje naručitelju pravo uskratiti plaćanje cijelog iznosa cijene za odnosnu isporuku, već samo dijela cijene koji se odnosi na reklamirane proizvode, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora Kliše-Kopa na reklamaciju. Na temelju reklamacije nedostatka nekog dijela isporuke naručitelj nema pravo reklamiranja cijele isporuke po odnosnoj narudžbi odnosno uskratu plaćanja naknade za cijelu isporuku, već samo za dio cijene koji se odnosi na reklamirani dio isporuke, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora Kliše-Kopa na reklamaciju.
 • 6.13. Odgovornost za štetu zbog nedostataka. Odgovornost Kliše-Kopa za posljedične štete uzrokovane nedostacima isporučenih proizvoda i usluga je isključena, osim u slučaju ako je nedostatak odnosno šteta uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom Kliše-Kopa. U svim slučajevima, odgovornost za štetu zbog nedostataka ograničena je do iznosa vrijednosti narudžbe iz koje taj nedostatak odnosno šteta potječu. Kliše-Kop u svakom slučaju ne odgovara za štetu koja je uzrokovana nepravilnim skladištenjem, korištenjem ili transportom proizvoda od strane naručitelja ili njegovih distributera, prijevoznika ili drugih osoba po nalogu i uputi naručitelja.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

 • 7.1. Odgovornost za namjeru i grubu nepažnju. Isključena je odgovornost Kliše-Kopa za štetu zbog povrede ugovora (kašnjenje, neispunjenje ili ispunjenje s nedostacima) osim u slučaju ako je šteta uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom.
 • 7.2. Maksimalni iznos naknade štete. Odgovornost za štetu ograničena je osim toga i na iznos vrijednosti (cijene/naknade) narudžbe i – unutar tog iznosa – na iznos predvidive obične štete. Odgovornost za izmaklu dobit i neimovinsku štetu je isključena, osim ako je šteta uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom.

8. PRAVO VLASNIŠTVA

Predmeti koje je Kliše-Kop koristio za izvršenje posla, pomoćna sredstva i međuproizvodi, osobito nosači podataka, tiskarske ploče, klišeji, matrice, šablone, druga za potrebe proizvodnog procesa korištena pomagala, kako i obrađeni podaci, ostaju u vlasništvu Kliše-Kopa i ne isporučuju se niti predaju na korištenje naručitelju, osim ako nije s naručiteljem izričito drugačije ugovoreno. Isto vrijedi i za radne materijale i podatke koji su bili potrebni za izvršenje posla s naručiteljem, koje je po narudžbi Kliše-Kopa proizveo drugi izvođač.

9. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 • 9.1. Obveze naručitelja. Kliše-Kop nije dužan ispitivati ima li naručitelj pravo reproduciranja i ostala autorska prava za predloške i materijale bilo koje vrste koje naručitelj dostavlja Kliše-Kopu radi izvršenja posla, kao niti ima li naručitelj pravo dorade, izmjene ili korištenja na bilo koji način koji je potreban za izvršenje posla ugovorenog s naručiteljem. Zasnivanjem ugovornog odnosa između Kliše-Kopa i naručitelja na način iz članka 1.5., naručitelj izričito jamči da ima sva prava odnosno sva potrebna ovlaštenja za reprodukciju, tisak, doradu, izmjenu i ostale načine korištenja, svih materijala koje u skladu s točkom 6.1. ovih Općih uvjeta dostavlja Kliše-Kopu za potrebe izvršenja naručenog posla.
 • 9.2. Zaštita Kliše-Kopa od odgovornosti prema trećim osobama i nadležnim tijelima. Naručitelj je dužan osloboditi Kliše-Kop od odgovornosti za štetu, od prekršaja, upravnih, sudskih ili izvansudskih postupaka ili zahtjeva koje bi treće osobe isticale prema Kliše-Kopu po osnovi povreda autorskih i drugih srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva ili prava osobnosti, a koje bi povrede proizašle iz poslovnog odnosa s naručiteljem i izvršenja posla na zahtjev naručitelja i/ili iz materijala koje je radi ili u vezi izvršenja posla naručitelj dostavio Kliše-Kopu.

10. PRAVO ZADRŽANJA

Kliše-Kop ima pravo zadržati sve predloške, repromaterijale i druge stvari koje mu je naručitelj predao u posjed radi izvršenja ugovora ili po bilo kojoj drugoj osnovi sukladno čl. 72. Zakona o obveznim odnosima do ispunjenja svih dospjelih tražbina. Ako je naručitelj postao nesposoban za plaćanje Kliše-Kop ima pravo zadržanja iako njegova tražbina još nije dospjela.

11. POVJERLJIVOST

 • 11.1. Povjerljivim informacijama smatraju se, u bilo kojem obliku i na bilo kojem mediju, sve poslovne, financijske, tehničke i ostale informacije i saznanja ugovornih stranaka ili njihovih povezanih društava ili njihovih poslovnih partnera, koje nisu javne i čije otkrivanje neovlaštenim osobama može prouzročiti zlouporabu i štetu pogođenoj ugovornoj stranci ili nekom od njenih povezanih društava ili ugovornih partnera, osobito informacije o financijskim uvjetima poslovne suradnje između Kliše-Kopa i naručitelja.
 • 11.2. Svaka ugovorna strana je obvezna čuvati u tajnosti prema trećim osobama sve povjerljive informacije i dokumente o kojima je stekla saznanja u svojstvu stranke ugovora ili nekog s njime povezanog ugovora, osobito o pregovorima i odlukama stranaka s tim u vezi.
 • 11.3. Obveza čuvanja u tajnosti ne vrijedi za slučaj predočenja ugovora ili s njim povezanih dokumenata bankama. Osim toga, svaka stranka smije otkriti povjerljive informacije pripadnicima nekog odvjetničkog, računovodstvenog ili porezno-savjetodavnog zanimanja koji su obvezni čuvati profesionalnu tajnu, kada i ukoliko je to potrebno zbog očuvanja njezinih opravdanih interesa. Obaveza čuvanja u tajnosti također ne vrijedi u slučaju ako se povjerljive informacije moraju priopćiti na temelju obvezujućih pravnih propisa ili odluka sudova ili upravnih tijela, i to uvijek u pravno potrebnoj mjeri.

12. OTISAK TVRTKE ILI ŽIG

 • 12.1. Označavanje na proizvodima. Kliše-Kop zadržava pravo označavanja naručenog proizvoda, diskretano stavljajući samo prvo slovo naziva tvrtke. Žig i drugi podaci tvrtke Kliše-Kopa ne otiskuju se na naručenom proizvodu.
 • 12.2. Korištenje podataka naručitelja. Kliše-Kop je ovlašten na svojim internetskim stranicama ili brošurama ili drugim reklamnim materijalima bez posebne suglasnosti naručitelja navesti podatke o naručitelju kao ugovornom partneru i/ili podatke o proizvodima i uslugama isporučenim naručitelju kao reference, uključujući i odgovarajući slikovni prikaz proizvoda kao referenca budućim naručiteljima.

13. MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

 • 13.1. Mjerodavno pravo. Na sve odnose između naručitelja i Kliše-Kopa primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske. U slučaju ugovora o kupoprodaji s međunarodnim elementom, primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe (Bečka konvencija – CISG) je isključena.
 • 13.2. Nadležnost. Za sve sporove koji proizađu u odnosima između Kliše-Kop a i naručitelja na koji se primjenjuju ovi Opći uvjeti, uključujući i sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, nadležan je stvarno nadležan sud u Samoboru. Neovisno o tome, Kliše-Kop ima pravo izbora pokrenuti sudski postupak pred sudom koji je opće mjesno nadležan za naručitelja.

14. OTKAZ UGOVORA

U slučaju otkazivanja pojedinačne narudžbe od strane naručitelja za vrijeme trajanja ugovora nakon već izvršene narudžbe primjenjuje se točka 2.5. ovih Općih uvjeta.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

 • 15.1. Objava Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internetskim stranicama Kliše-Kopa www.klise-kop.hr i primjenjuju se od dana 01.05.2022. godine.
 • 15.2. Djelomična nevaljanost. Ako bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih pogodbi ugovornih stranaka bila ili postala nevaljana, to neće imati utjecaja na pravovaljanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih ugovornih pogodbi.
 • 15.3. Izmjene Općih uvjeta. Kliše-Kop pridržava pravo izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete. Izmijenjena i dopunjena verzija Općih uvjeta objavljuje se na internetskim stranicama Kliše-Kopa (www.klise-kop.hr). Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjuju se na sve nove ugovorne odnose koji se zasnivaju nakon stupanja na snagu izmijenjenih i dopunjenih Općih uvjeta. Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjivat će se i na ugovorne odnose započete prije stupanja na snagu izmijenjene i dopunjene verzije Općih uvjeta, ako naručitelj u roku od 15 dana od dana njihove objave ne obavijesti Kliše-Kop pisanim putem da ne prihvaća izmjene i dopune Općih uvjeta. U slučaju dostave izjave o neprihvaćanju izmijenjenih Općih uvjeta iz prethodne rečenice, na postojeći ugovorni odnos primjenjivat će se verzija Općih uvjeta koja je bila na snazi u vrijeme zasnivanja ugovornog odnosa, pri čemu Kliše-Kop ima pravo otkazati postojeći ugovorni odnos uz otkazni rok od tri mjeseca.

 

 

 

Pošaljite upit
Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Partneri

Absolute / zastupstvo
Celmacch
Focus Label Machinery LTD
Jiangsu Fangbang Machinery
Liquid Science Solutions
Macarbox
MACRO Advanced Extrusion Systems
Orafol
Sandon Global
SDS Print Services GmbH
Soma
Spilker | vodeći proizvođač savitljivih metalnih štanci u svijetu
Tech Sleeves
Troika Systems Limited
TWEN logo
XL Plastics